Exodus 9:30

  9:30   2532 και And 1473 συ you 2532 και and 3588 οι   2324-1473 θεράποντές σου your attendants -- 1987 επίσταμαι I know 3754 ότι that 3764 ουδέπω you do not yet 5399 πεφόβησθε fear 3588 τον the 2962 κύριον lord.