Exodus 9:26

  9:26   4133 πλην Except 1722 εν in 1093 γη the land * Γεσέμ of Goshen, 3739 ου of which 1510.7.6 ήσαν were there 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ισραήλ of Israel, 3756-1096 ουκ εγένετο there was not 3588 η   5464 χάλαζα hail.