Exodus 6:18

  6:18   2532 και And 3588 οι the 5207 υιοί sons * Καάθ of Kohath -- * Αμβράμ Amram, 2532 και and * Ισαάρ Izhar, 2532 και and * Χεβρών Hebron, 2532 και and * Οζιήλ Uzziel; 2532 και and 3588 τα the 2094 έτη years 3588 της of the 2222 ζωής life * Καάθ of Kohath -- 1540 εκατόν a hundred 5144.9 τριακοντατρία thirty 2094 έτη years.