Exodus 30:23

  30:23   2532 και And 1473 συ you 2983 λάβε take 2238.2 ηδύσματα spices, 3588 το the 438 άνθος flower 4666 σμύρνης [2myrrh 1588 εκλεκτής 1of choice] -- 4001 πεντακοσίους five hundred 4608.2 σίκλους shekels, 2532 και and 2792 κινναμώμου [2cinnamon 2174.2 ευώδους 1sweet smelling] 3588 το   2255 ήμισυ half 3778 τούτου of this -- 1250 διακοσίους two hundred 2532 και and 4004 πεντήκοντα fifty, 2532 και and 2563 καλάμου [2calamus 2174.2 ευώδους 1sweet smelling] -- 1250 διακοσίους two hundred 4004 πεντήκοντα fifty,