Exodus 21:13

  21:13   1487-1161 ει δε But if it be done 3756 ουχ not 1635 εκών willingly, 235 αλλά but 3588 ο   2316 θεός God 3860 παρέδωκεν delivered up 1519 εις into 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτού his hands, 1325 δώσω I will give 1473 σοι to you 5117 τόπον a place 3739 ου in which 5343 φεύξεται he shall flee 1563 εκεί there -- 3588 ο the 5407 φονεύσας one man-slaying.