Exodus 1:9

  1:9   2036-1161 είπε δε And he said 3588 τω to 1484-1473 έθνει αυτού his nation, 2400 ιδού Behold, 3588 το the 1085 γένος race 3588 των of the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel 3173 μέγα are a great 4128 πλήθος multitude, 2532 και and 2480 ισχύει they are strong 5228 υπέρ above 1473 ημάς us.