Daniel 9:2

  9:2   1722 εν in 2094 έτει year 1520 ενί one 3588 της   932 βασιλείας αυτού of his kingdom, 1473 εγώ I * Δανιήλ Daniel 4920 συνήκα perceived 1722 εν in 3588 ταις the 976 βίβλοις books 3588 τον the 706 αριθμόν number 3588 των of the 2094 ετών years 3739 ος of which 1096 εγενήθη [3became 3056 λόγος 1the word 2962 κυρίου 2of the lord] 4314 προς to * Ιερεμίαν Jeremiah 3588 τον the 4396 προφήτην prophet 1519 εις for 4845.1 συμπλήρωσιν a fulfillment 3588 της of the 2050 ερημώσεως desolation * Ιερουσαλήμ of Jerusalem -- 1440 εβδομήκοντα seventy 2094 έτη years.