Daniel 9:1

  9:1   1722 εν In 3588 τω the 4413 πρώτω first 2094 έτει year * Δαρείου of Darius 3588 του the 5207 υιόυ son * Ασσουήρου of Ahasuerus, 575 από of 3588 του the 4690 σπέρματος seed 3588 των of the * Μήδων Medes, 3739 ος who 936 εβασίλευσεν reigned 1909 επί over 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom * Χαλδαίων of Chaldeans,