Daniel 5:25

  5:25   2532 και And 3778 αύτη this 3588 η is the 1124 γραφή writing 1778.1 εντεταγμένη being arranged -- 3128.4 μανή Mene, 2306.1 θεκέλ Tekel, 5329 φαρές Peres.