2 Samuel 9:3

  9:3   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 1487 ει Is 5275 υπολέλειπται there left 2089 έτι any 435 ανήρ man 1537 εκ from 3588 του the 3624 οίκου house * Σαούλ of Saul, 2532 και that 4160 ποιήσω I should perform 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him 1656 έλεος an act of mercy 2316 θεού of God? 2532 και And 2036-* είπε Σιβά Ziba said 4314 προς to 3588 τον the 935 βασιλέα king, 2089 έτι There still 1510.2.3 εστίν is 5207 υιός a son 3588 τω to * Ιωναθάν Jonathan 4141 πεπληγώς being stricken 3588 τους of the 4228 πόδας feet.