2 Samuel 7:23

  7:23   2532 και And 5100 τις what 5613 ως [3is as 3588 ο   2992-1473 λαός σου 4your people * Ισραήλ 5Israel 1484 έθνος 2nation 243 άλλο 1other] 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη earth? 5613 ως As 3594 ωδήγησεν [2guided 1473 αυτόν 3it 3588 ο   2316 θεός 1God] 3588 του   3084 λυτρώσασθαι to ransom 1473 αυτώ to himself 2992 λαόν a people, 3588 του   5087 θέσθαι to establish 1473 σε your 3686 όνομα name 3588 του for the 4160 ποιήσαι executing 3172 μεγαλωσύνην greatness 2532 και and 2015 επιφάνειαν grandeur, 3588 του   1544-1473 εκβαλείν σε for you to cast out 1537 εκ from 4383 προσώπου in front 3588 του   2992-1473 λαού σου of your people, 3739 ους whom 3084 ελυτρώσω you ransomed 4572 σεαυτώ to yourself 1537 εξ from out of * Αιγύπτου Egypt, 1484 έθνη even nations 2532 και and 4638 σκηνώματα tents?