2 Samuel 19:33

  19:33   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to 3588 τον   * Βερζελλί Barzillai, 1473 συ You 1224 διαβήση shall pass over 3326 μετ΄ with 1473 εμού me, 2532 και and 1303.5 διαθρέψω I will nourish 3588 το   1094-1473 γήράς σου your old age 3326 μετ΄ with 1473 εμού me 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.