2 Samuel 18:32

  18:32   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to 3588 τον   * Χουσί Cushi, 1487 ει How is 1515 ειρήνη the peace 3588 τω to the 3808 παιδαρίω young man 3588 τω   * Αβεσαλώμ Absalom? 2532 και And 2036-3588-* είπεν ο Χουσί Cushi said, 1096 γένοιντο Let be 5613 ως as 3588 το that 3808 παιδάριον young man, 3588 οι the 2190 εχθροί enemies 3588 του   2962-1473 κυρίου μου of my master 3588 του the 935 βασιλέως king! 2532 και and 3956 πάντες all 3745 όσοι as many as 1881 επανέστησάν rise up 1473 σοι against you 1519 εις for 2556 κακά evils.