2 Samuel 13:33

  13:33   2532 και And 3568 νυν now, 3361 μη let not 5087 θέσθω [4put 3588 ο   2962-1473 κύριός μου 1my master 3588 ο 2the 935 βασιλεύς 3king] 1909 επί [2upon 3588 την   2588-1473 καρδίαν αυτού 3his heart 4487 ρήμα 1the matter]! 3004 λέγων saying 3754 ότι that, 3956 πάντες All 3588 οι the 5207 υιοί sons 3588 του of the 935 βασιλέως king 599 απέθανον died; 3754 ότι for 237.1 αλλ΄ η only * Αμνών Amnon 3441 μονώτατος alone 599 απέθανε died.