2 Samuel 12:2

  12:2   2532 και And 1510.7.3 ην there was 3588 τω to the 4145 πλουσίω rich man 4168 ποίμνια flocks 2532 και and 1009.3 βουκόλια herds -- 4183 πολλά many, 4970 σφόδρα exceedingly.