2 Kings 9:37

  9:37   2532 και And 1510.8.3 έσται [4will be 3588 το 1the 2347.1 θνησιμαίον 2decaying flesh * Ιεζάβελ 3of Jezebel] 5613 ως as 2874 κοπρία dung 1909 επί upon 4383 προσώπου the face 3588 του of the 68 αγρού field 1722 εν in 3588 τη the 3310 μερίδι portion * Ιεζραήλ of Jezreel, 5620 ώστε so as 3361-2036 μη ειπείν to not say, 3778 αύτη This is * Ιεζάβελ Jezebel.