2 Kings 17:39

  17:39   3754 ότι For 237.1 αλλ΄ η only 3588 τον the 2962 κύριον lord 3588 τον   2316-1473 θεόν υμών your God -- 1473 αυτον him 5399 φοβηθήσεσθε you shall fear; 2532 και and 1473 αυτός he 1807 εξελείται will rescue 1473 υμάς you 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 3956 πάντων of all 3588 των   2190-1473 εχθρών υμών your enemies.