2 Kings 17:36

  17:36   3754 ότι For 237.1 αλλ΄ η only 3588 τω to the 2962 κυρίω lord, 3739 ος who 321 ανήγαγεν led 1473 υμάς you 1537 εκ from out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt 1722 εν with 2479 ισχύϊ [2strength 3173 μεγάλη 1great] 2532 και and 1722 εν with 1023 βραχίονι [2arm 5308 υψηλώ 1a high], 1473 αυτόν him 5399 φοβηθήσεσθε you shall fear, 2532 και and 1473 αυτώ to him 4352 προσκυνήσετε you shall do obeisance, 2532 και and 1473 αυτώ to him 2380 θύσετε you shall sacrifice.