2 Kings 11:3

  11:3   2532 και And 1510.7.3 ην he was 3326 μετ΄ with 1473 αυτής her 1722 εν in 3624 οίκω the house 2962 κυρίου of the lord 2928 κρυβομένος being hid 1803 εξ six 2094 έτη years. 2532 και And * Γοθολία Athaliah 936 εβασίλευσεν reigned 1909 επί over 3588 της the 1093 γης land.