1 Samuel 17:10

  17:10   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 246 αλλόφυλος 2Philistine], 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 3679 ωνείδισα berate 3588 την the 3904.3 παράταξιν battle array * Ισραήλ of Israel 4594 σήμερον today 1722 εν in 3588 τη   2250-3778 ημέρα ταύτη this day. 1325 δότε Give 1473 μοι to me 435 άνδρα a man, 2532 και and 3439.3 μονομαχήσομεν we will fight [2one on one 297 αμφότεροι 1both]!