1 Kings 18:43

  18:43   2532 και And 2036 είπε he said 3588 τω to 3808-1473 παιδαρίω αυτού his servant-lad, 305 ανάβηθι Ascend, 2532 και and 1914 επίβλεψον look 3598 οδόν the way 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea! 2532 και And 305 ανέβη [3ascended 2532 και 4and 1914 επέβλεψε 5looked 3588 το 1the 3808 παιδάριον 2servant-lad]. 2532 και And 2036 είπεν he said, 3756-1510.2.3 ουκ έστιν There is 3762 ουθέν nothing. 2532 και And 2036-* είπεν Ηλίας Elijah said, 1994 επίστρεψον Return 2034 επτάκις seven times!