1 John 2:6

  2:6   3588 ο The one 3004 λέγων saying 1722 εν [2in 1473 αυτώ 3him 3306 μένειν 1to be abiding], 3784 οφείλει ought 2531 καθώς as 1565 εκείνος that one 4043 περιεπάτησε walked, 2532 και also 1473 αυτός himself 3779 ούτω so 4043 περιπατείν to walk.