Exodus 1:2

Luther1545(i) 2 Ruben, Simeon, Levi, Juda,