Exodus 1:2

Coverdale(i) 2 Ruben, Simeon, Leui, Iuda,