Genesis 24:30

HOT(i) 30 ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשׁמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האישׁ ויבא אל האישׁ והנה עמד על הגמלים על העין׃