Genesis 25

HOT(i) 1 ויסף אברהם ויקח אשׁה ושׁמה קטורה׃ 2 ותלד לו את זמרן ואת יקשׁן ואת מדן ואת מדין ואת ישׁבק ואת שׁוח׃ 3 ויקשׁן ילד את שׁבא ואת דדן ובני דדן היו אשׁורם ולטושׁם ולאמים׃ 4 ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה׃ 5 ויתן אברהם את כל אשׁר לו ליצחק׃ 6 ולבני הפילגשׁים אשׁר לאברהם נתן אברהם מתנת וישׁלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם׃ 7 ואלה ימי שׁני חיי אברהם אשׁר חי מאת שׁנה ושׁבעים שׁנה וחמשׁ שׁנים׃ 8 ויגוע וימת אברהם בשׂיבה טובה זקן ושׂבע ויאסף אל עמיו׃ 9 ויקברו אתו יצחק וישׁמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שׂדה עפרן בן צחר החתי אשׁר על פני ממרא׃ 10 השׂדה אשׁר קנה אברהם מאת בני חת שׁמה קבר אברהם ושׂרה אשׁתו׃ 11 ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישׁב יצחק עם באר לחי ראי׃ 12 ואלה תלדת ישׁמעאל בן אברהם אשׁר ילדה הגר המצרית שׁפחת שׂרה לאברהם׃ 13 ואלה שׁמות בני ישׁמעאל בשׁמתם לתולדתם בכר ישׁמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשׂם׃ 14 ומשׁמע ודומה ומשׂא׃ 15 חדד ותימא יטור נפישׁ וקדמה׃ 16 אלה הם בני ישׁמעאל ואלה שׁמתם בחצריהם ובטירתם שׁנים עשׂר נשׂיאם לאמתם׃ 17 ואלה שׁני חיי ישׁמעאל מאת שׁנה ושׁלשׁים שׁנה ושׁבע שׁנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו׃ 18 וישׁכנו מחוילה עד שׁור אשׁר על פני מצרים באכה אשׁורה על פני כל אחיו נפל׃ 19 ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק׃ 20 ויהי יצחק בן ארבעים שׁנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשׁה׃ 21 ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשׁתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשׁתו׃ 22 ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרשׁ את יהוה׃ 23 ויאמר יהוה לה שׁני גיים בבטנך ושׁני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר׃ 24 וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה׃ 25 ויצא הראשׁון אדמוני כלו כאדרת שׂער ויקראו שׁמו עשׂו׃ 26 ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשׂו ויקרא שׁמו יעקב ויצחק בן שׁשׁים שׁנה בלדת אתם׃ 27 ויגדלו הנערים ויהי עשׂו אישׁ ידע ציד אישׁ שׂדה ויעקב אישׁ תם ישׁב אהלים׃ 28 ויאהב יצחק את עשׂו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב׃ 29 ויזד יעקב נזיד ויבא עשׂו מן השׂדה והוא עיף׃ 30 ויאמר עשׂו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שׁמו אדום׃ 31 ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך׃ 32 ויאמר עשׂו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה׃ 33 ויאמר יעקב השׁבעה לי כיום וישׁבע לו וימכר את בכרתו ליעקב׃ 34 ויעקב נתן לעשׂו לחם ונזיד עדשׁים ויאכל וישׁת ויקם וילך ויבז עשׂו את הבכרה׃