2 Samuel 15

HOT(i) 1 ויהי מאחרי כן ויעשׂ לו אבשׁלום מרכבה וססים וחמשׁים אישׁ רצים לפניו׃ 2 והשׁכים אבשׁלום ועמד על יד דרך השׁער ויהי כל האישׁ אשׁר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשׁפט ויקרא אבשׁלום אליו ויאמר אי מזה עיר אתה ויאמר מאחד שׁבטי ישׂראל עבדך׃ 3 ויאמר אליו אבשׁלום ראה דברך טובים ונכחים ושׁמע אין לך מאת המלך׃ 4 ויאמר אבשׁלום מי ישׂמני שׁפט בארץ ועלי יבוא כל אישׁ אשׁר יהיה לו ריב ומשׁפט והצדקתיו׃ 5 והיה בקרב אישׁ להשׁתחות לו ושׁלח את ידו והחזיק לו ונשׁק׃ 6 ויעשׂ אבשׁלום כדבר הזה לכל ישׂראל אשׁר יבאו למשׁפט אל המלך ויגנב אבשׁלום את לב אנשׁי ישׂראל׃ 7 ויהי מקץ ארבעים שׁנה ויאמר אבשׁלום אל המלך אלכה נא ואשׁלם את נדרי אשׁר נדרתי ליהוה בחברון׃ 8 כי נדר נדר עבדך בשׁבתי בגשׁור בארם לאמר אם ישׁיב ישׁיבני יהוה ירושׁלם ועבדתי את יהוה׃ 9 ויאמר לו המלך לך בשׁלום ויקם וילך חברונה׃ 10 וישׁלח אבשׁלום מרגלים בכל שׁבטי ישׂראל לאמר כשׁמעכם את קול השׁפר ואמרתם מלך אבשׁלום בחברון׃ 11 ואת אבשׁלום הלכו מאתים אישׁ מירושׁלם קראים והלכים לתמם ולא ידעו כל דבר׃ 12 וישׁלח אבשׁלום את אחיתפל הגילני יועץ דוד מעירו מגלה בזבחו את הזבחים ויהי הקשׁר אמץ והעם הולך ורב את אבשׁלום׃ 13 ויבא המגיד אל דוד לאמר היה לב אישׁ ישׂראל אחרי אבשׁלום׃ 14 ויאמר דוד לכל עבדיו אשׁר אתו בירושׁלם קומו ונברחה כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשׁלום מהרו ללכת פן ימהר והשׂגנו והדיח עלינו את הרעה והכה העיר לפי חרב׃ 15 ויאמרו עבדי המלך אל המלך ככל אשׁר יבחר אדני המלך הנה עבדיך׃ 16 ויצא המלך וכל ביתו ברגליו ויעזב המלך את עשׂר נשׁים פלגשׁים לשׁמר הבית׃ 17 ויצא המלך וכל העם ברגליו ויעמדו בית המרחק׃ 18 וכל עבדיו עברים על ידו וכל הכרתי וכל הפלתי וכל הגתים שׁשׁ מאות אישׁ אשׁר באו ברגלו מגת עברים על פני המלך׃ 19 ויאמר המלך אל אתי הגתי למה תלך גם אתה אתנו שׁוב ושׁב עם המלך כי נכרי אתה וגם גלה אתה למקומך׃ 20 תמול בואך והיום אנועך עמנו ללכת ואני הולך על אשׁר אני הולך שׁוב והשׁב את אחיך עמך חסד ואמת׃ 21 ויען אתי את המלך ויאמר חי יהוה וחי אדני המלך כי אם במקום אשׁר יהיה שׁם אדני המלך אם למות אם לחיים כי שׁם יהיה עבדך׃ 22 ויאמר דוד אל אתי לך ועבר ויעבר אתי הגתי וכל אנשׁיו וכל הטף אשׁר אתו׃ 23 וכל הארץ בוכים קול גדול וכל העם עברים והמלך עבר בנחל קדרון וכל העם עברים על פני דרך את המדבר׃ 24 והנה גם צדוק וכל הלוים אתו נשׂאים את ארון ברית האלהים ויצקו את ארון האלהים ויעל אביתר עד תם כל העם לעבור מן העיר׃ 25 ויאמר המלך לצדוק השׁב את ארון האלהים העיר אם אמצא חן בעיני יהוה והשׁבני והראני אתו ואת נוהו׃ 26 ואם כה יאמר לא חפצתי בך הנני יעשׂה לי כאשׁר טוב בעיניו׃ 27 ויאמר המלך אל צדוק הכהן הרואה אתה שׁבה העיר בשׁלום ואחימעץ בנך ויהונתן בן אביתר שׁני בניכם אתכם׃ 28 ראו אנכי מתמהמה בעברות המדבר עד בוא דבר מעמכם להגיד׃ 29 וישׁב צדוק ואביתר את ארון האלהים ירושׁלם וישׁבו שׁם׃ 30 ודוד עלה במעלה הזיתים עלה ובוכה וראשׁ לו חפוי והוא הלך יחף וכל העם אשׁר אתו חפו אישׁ ראשׁו ועלו עלה ובכה׃ 31 ודוד הגיד לאמר אחיתפל בקשׁרים עם אבשׁלום ויאמר דוד סכל נא את עצת אחיתפל יהוה׃ 32 ויהי דוד בא עד הראשׁ אשׁר ישׁתחוה שׁם לאלהים והנה לקראתו חושׁי הארכי קרוע כתנתו ואדמה על ראשׁו׃ 33 ויאמר לו דוד אם עברת אתי והית עלי למשׂא׃ 34 ואם העיר תשׁוב ואמרת לאבשׁלום עבדך אני המלך אהיה עבד אביך ואני מאז ועתה ואני עבדך והפרתה לי את עצת אחיתפל׃ 35 והלוא עמך שׁם צדוק ואביתר הכהנים והיה כל הדבר אשׁר תשׁמע מבית המלך תגיד לצדוק ולאביתר הכהנים׃ 36 הנה שׁם עמם שׁני בניהם אחימעץ לצדוק ויהונתן לאביתר ושׁלחתם בידם אלי כל דבר אשׁר תשׁמעו׃ 37 ויבא חושׁי רעה דוד העיר ואבשׁלם יבא ירושׁלם׃