2 Kings 23:2

HOT(i) 2 ויעל המלך בית יהוה וכל אישׁ יהודה וכל ישׁבי ירושׁלם אתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטן ועד גדול ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה׃