2 Kings 14:13

HOT(i) 13 ואת אמציהו מלך יהודה בן יהואשׁ בן אחזיהו תפשׂ יהואשׁ מלך ישׂראל בבית שׁמשׁ ויבאו ירושׁלם ויפרץ בחומת ירושׁלם בשׁער אפרים עד שׁער הפנה ארבע מאות אמה׃