Psalms 73:20

Geneva(i) 20 As a dreame when one awaketh! O Lord, when thou raisest vs vp, thou shalt make their image despised.