Nehemiah 12:2

Geneva(i) 2 Amariah, Malluch, Hattush,