Nehemiah 12:2

ABP_Strongs(i)
  2 G* Amariah, G* Malluch, G* Hattush,