Joshua 13:19

Coverdale(i) 19 Kiriathaim, Sibama, Zeretha Sahar, vpon mount Emek,