Deuteronomy 4:18

CUVS(i) 18 或 地 上 爬 物 的 象 , 或 地 底 下 水 中 鱼 的 象 。