Luke 22:31

CLV(i) 31 Now the Lord said, "Simon, Simon, lo! Satan claims you men, to sift you as grain."