Nehemiah 7:14

Arabic(i) 14 بنو زكاي سبع مئة وستون.