Nehemiah 10:23

  10:23   * Ωσηέ Hoshea, * Ανανίας Hananiah, * Ασούβ Hashub,