Galatians 4:23

  4:23   235 αλλ΄ But 3588 ο the one 3303 μεν indeed 1537 εκ of 3588 της the 3814 παιδίσκης maidservant 2596 κατά [2according to 4561 σάρκα 3flesh 1080 γεγέννηται 1has been born]; 3588-1161 ο δε but the one 1537 εκ of 3588 της the 1658 ελευθέρας free woman 1223 διά was through 3588 της the 1860 επαγγελίας promise.