Ezra 2:16

  2:16   5207 υιοί Sons * Ατήρ of Ater 3588 τω to * Εζεκία Hezekiah -- 1768.1 εννενηκονταοκτώ ninety-eight.