2 Samuel 4:6

  4:6   2532 και And 2400 ιδού behold, 3588 η the 2377 θυρωρός doorkeeper 3588 του of the 3624 οίκου house 2508 εκάθαιρε was cleansing 4447.1 πυρούς wheat, 2532 και and 3573 ενύσταξε he slumbered 2532 και and 2518 εκάθευδε slept. 2532 και And * Ρεχάβ Rechab 2532 και and * Βαανά Baanah 3588 ο   80-1473 αδελφός αυτού his brother 1255.1 διέλαθον escaped notice.