2 Kings 19:19

  19:19   2532 και And 3568 νυν now, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών our God, 4982 σώσον deliver 1473 ημάς us 1537 εκ from out of 5495-1473 χειρός αυτού his hand! 2532 και And 1097 γνώσονται they shall know 3956 πάσαι in all 3588 αι the 932 βασιλείαι kingdoms 3588 της of the 1093 γης earth 3754 ότι that 1473 συ you 1510.2.2 ει are 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God 3441 μόνος alone.