2 Kings 18:35

  18:35   5100 τις Who 1722 εν among 3956 πάσι all 3588 τοις the 2316 θεοίς gods 3588 των of the 1049.2 γαιών lands 3739 ος is the one who 1807 εξείλετο rescued 3588 την   1093-1473 γην αυτόυ his land 1537 εκ from out of 5495-1473 χειρός μου my hand, 3754 ότι that 1807-2962 εξελείται κύριος the lord shall rescue 3588 την   * Ιερουσαλήμ Jerusalem 1537 εκ from out of 5495-1473 χειρός μου my hand?