2 Kings 14:14

  14:14   2532 και And 2983 έλαβε he took 3588 το the 5553 χρυσίον gold, 2532 και and 3588 το the 694 αργύριον silver, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the 4632 σκεύη items 3588 τα   2147 ευρεθέντα being found 1722 εν in 3624 οίκω the house 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 1722 εν in 2344 θησαυροίς the treasuries 3624 οίκου of the house 3588 του of the 935 βασιλέως king, 2532 και and 3588 τους of the 5207 υιούς sons 3588 των of the 4831.1 συμμίξεων alliances, 2532 και and 654 απέστρεψεν he returned 1519 εις unto * Σαμάρειαν Samaria.