1 Samuel 13:12

  13:12   2532 και and 2036 είπα I said, 3568 νυν Now 2597 καταβήσονται [3shall come down 3588 οι 1the 246 αλλόφυλοι 2Philistines] 4314 προς to 1473 με me 1519 εις in * Γάλγαλα Gilgal, 2532 και and 3588 του the 4383 προσώπου face 3588 του of the 2962 κυρίου lord 3756-1189 ουκ εδεήθην I beseeched not; 2532 και and 1467 ενεκρατευσάμην I took control myself 2532 και and 399 ανήνεγκα offered 3588 την the 3646.1 ολοκαύτωσιν whole burnt-offering.