1 Kings 10:27

  10:27   2532 και And 1325 έδωκεν [3put 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 το the 694 αργύριον silver 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem 5613 ως as 3037 λίθους stones, 2532 και and 3588 τας the 2748 κέδρους cedars 1325 έδωκεν he put 5613 ως as 3588 τας the 4807 συκαμίνους sycamine trees 3588 τας   1722 εν in 3588 τη the 3977 πεδινή plain 1519 εις in 4128 πλήθος multitude.