1 John 3:6

  3:6   3956 πας Anyone 3588 ο   1722 εν [2in 1473 αυτώ 3him 3306 μένων 1abiding], 3756 ουχ does not 264 αμαρτάνει sin; 3956 πας anyone 3588 ο   264 αμαρτάνων sinning 3756 ουχ has not 3708 εώρακεν seen 1473 αυτόν him 3761 ουδέ nor 1097 έγνωκεν has known 1473 αυτόν him.