Deuteronomy 3:11 Cross References - HOT

11 כי רק עוג מלך הבשׁן נשׁאר מיתר הרפאים הנה ערשׂו ערשׂ ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשׁע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת אישׁ׃

Genesis 14:5

5 ובארבע עשׂרה שׁנה בא כדרלעמר והמלכים אשׁר אתו ויכו את רפאים בעשׁתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשׁוה קריתים׃

Deuteronomy 2:11

11 רפאים יחשׁבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים׃

Deuteronomy 2:20

20 ארץ רפאים תחשׁב אף הוא רפאים ישׁבו בה לפנים והעמנים יקראו להם \'e6\'ee\'e6\'ee\'e9\'ed\'d3

1 Samuel 17:4

4 ויצא אישׁ הבנים ממחנות פלשׁתים גלית שׁמו מגת גבהו שׁשׁ אמות וזרת׃

2 Samuel 11:1

1 ויהי לתשׁובת השׁנה לעת צאת המלאכים וישׁלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישׂראל וישׁחתו את בני עמון ויצרו על רבה ודוד יושׁב בירושׁלם׃

2 Samuel 12:26

26 וילחם יואב ברבת בני עמון וילכד את עיר המלוכה׃

Jeremiah 49:2

2 לכן הנה ימים באים נאם יהוה והשׁמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה והיתה לתל שׁממה ובנתיה באשׁ תצתנה וירשׁ ישׂראל את ירשׁיו אמר יהוה׃

Ezekiel 21:20

20 (21:25) דרך תשׂים לבוא חרב את רבת בני עמון ואת יהודה בירושׁלם בצורה׃

Amos 1:14

14 והצתי אשׁ בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה׃

Amos 2:9

9 ואנכי השׁמדתי את האמרי מפניהם אשׁר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשׁמיד פריו ממעל ושׁרשׁיו מתחת׃
Reformed Dating

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.