James 1:16

YLT(i) 16 Be not led astray, my brethren beloved;