1 John 3:13

ERV(i) 13 Marvel not, brethren, if the world hateth you.