John 14:18

Stephanus(i) 18 ουκ αφησω υμας ορφανους ερχομαι προς υμας